قطعی  آب ۱۰۰۰ خانوار  روستایی  لالی حل شد.

قطعی آب ۱۰۰۰ خانوار روستایی لالی حل شد.

-مدیرعامل آبفای روستایی خوزستان گفت: قطعی آب ۱۰۰۰ خانوار روستایی شهرستان لالی که بر اثر سوختگی پمپ و حوادث ناشی از بارندگی های اخیر به وجود آمده بود، حل شد. درویشعلی کریمی اظهارکرد: بارندگی های اخیر منجر به ریزش کوه و برخورد صخره بزرگ با تاسیسات چشمه حقی شهرستان لالی شد. وی افزود: در اثر

  • ۰
  • ۳۱۵
  • ۱۵
  • ۳۹۳
  • ۲۱
  • ۳۱,۷۸۱
  • ۲,۸۲۵